+45 3543 4474 mail@MBK.dk

Ledelse i praksis

Vil du være en endnu bedre leder?
Vil du være stærkere i den daglige kommunikation?
Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper?
Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så den passer til situationen og personen?
Ønsker du værktøjer til at styrke din kommunikation, sikre motivation og takle konflikter?

Ledelse i praksis

Kurset henvender sig til nye ledere, samt ledere med nogle års erfaring.
Kurset er SVU (statens voksen uddannelsesstøtte) berettiget – find alle oplysninger samt vejledning om SVU på www.svu.dk.

Optagelseskriterier:
For at blive optaget på kurset skal du have to års erhvervserfaring, samt én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse.
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
 • En gymnasial uddannelse.
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående.

Udbytte – Gennem uddannelsen opnår du:

 • Værktøjer til at analysere og vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet og anvendelighed i praksis.
 • Forståelse for forventningerne til din ledelsespraksis hos medarbejdere og ledelse.
 • Indblik i de psykologiske og kommunikative aspekter af lederskab.
 • Forståelse for kommunikationens betydning for dig som leder.
 • Konkrete værktøjer til og træning i bedre kommunikation.
 • Ledelsesteori og ledelsestræning.
 • Viden om motivation, læring og udvikling af medarbejdere.

Indhold:

 • Ledelsesteori.
 • Personlig ledelsesstil.
 • Kommunikation.
 • Lærings- og udviklingsprocesser.
 • Konflikthåndtering.
 • Metode.

Form på kurset Ledelse i praksis:

Uddannelsen er rettet mod din daglige kommunikation og ledelse. Uddannelsen indebærer høj grad af involvering, praksis og træning. Uddannelsen består af 3 moduler af hver 2 hele dages varighed, udarbejdelse af en opgave samt en afsluttende eksamen. På uddannelsen benyttes oplæg, erfaringsudveksling, øvelser, refleksioner og personlig feedback. Uddannelsen er praktisk, redskabsorienteret og rettet mod anvendelse, og du får skabt et netværk med andre ledere. Kurset omfatter netværksmøder og hjemmeopgaver mellem modulerne.

Forløbets varighed:
Forløbet ”Ledelse i Praksis” afholdes over 8,6  uger, hvor den mundtlige eksamen afslutter forløbet.

Kurset ”Ledelse i praksis” er et akademifag på 10 ECTS point, hentet fra akademiuddannelsen i Ledelse. Kurset udbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi, KEA, under lov om åben uddannelse og der er tale om heltidsundervisning. Kurset afsluttes med en eksamen.

Statens Voksenuddannelsesstøtte:
Fagene på akademi- og merkonomuddannelserne er berettigede til Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).
Vores lederuddannelse indeholder det obligatoriske pensum fra fagmodulet “Ledelse i praksis” på akademiuddannelsen i Ledelse.

Kurset er SVU (statens voksen uddannelsesstøtte) berettiget – find alle oplysninger samt vejledning om SVU på www.svu.dk.

Hvor megen tid kommer du til at bruge på uddannelsen?
Kurset er tilrettelagt som fuldtidsstudie med ca. 280 timer studenterarbejde (incl. undervisning) i løbet af 8,6 uger. Der kræves seks dages fremmøde, men du kan ikke gennemføre uddannelsen alene ved fremmøde. Udover fremmøde kommer afprøvning af praksisorienteret studierelevant læring i virksomheden samt forberedelse, opgaveskrivning, projekt, eksamenslæsning etc.

Du kan læse mere om akademi-fagmoduler på www.merkonom-au.dk eller www.kea.dk

ECTS point og eksamen:
Kurset Ledelse i Praksis er et akademifag på 10 ECTS point, hentet fra akademiuddannelsen i Ledelse. Kurset udbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi, KEA, under lov om åben uddannelse og der er tale om heltidsundervisning. Kurset afsluttes med en eksamen.

ECTS står for European Credit Transfer System. ECTS systemet benyttes til meritoverførsel indenfor videregående uddannelser i Danmark og EU og kan oversættes til andre udenlandske meritberegningssystemer. ECTS point beskriver det faglige indhold og tidsmæssige omfang af den videregående uddannelses enkelte studieelementer.

Forbehold:
Oplysninger om muligheden for at deltage på kurset er givet ud fra aktuelt gældende regler og med forbehold for ændringer i lovgrundlaget eller regelsættet samt KEAs accept.

Hvad hvis en person ikke deltager i uddannelsen eller stopper undervejs?
Såfremt en deltager måtte blive forhindret i at deltage eller stopper undervejs, skal han/hun skriftligt meddele dette til MBK A/S, som herefter vil sørge for, at han/hun bliver meldt fra, så der ikke udbetales støtte for uddannelse, han/hun ikke har deltaget i.

Forhindret i at deltage i eksamen:
I uddannelsen er der afsat tid til forberedelse og skrivning af eksamensopgave. Hvis studieperioden afviger fra den nominerede arbejdsbelastning skal støtteansøgningen rettes. Såfremt en deltager er forhindret eller af anden årsag ikke kan deltage i eksamen, er det vigtigt at I skriftligt kontakter MBK A/S der informerer om det administrative omkring SVU ansøgning.

 

Kursusindhold

Ledelsesteori
Hvad er ledelse? Hvilke krav og forventninger, står du overfor som leder?
Hvordan er sammenhængen mellem dit menneskesyn og din lederadfærd?
Hvornår er hvilken lederadfærd hensigtsmæssig?

Personlig ledelsesstil
Hvordan ser dine ledelsesmæssige idealer ud?
Hvordan prioriterer du dine forskellige roller som leder?
Hvad er dine styrker som leder? Hvad skal være fokus for din fortsatte udvikling som leder?

Kommunikation
Hvad kan du gøre som leder for at tydeliggøre mål og sætte rammen?
Hvordan opnår du større gennemslagskraft?

Engagement og motivation
Hvordan skaber du engagement og motivation hos medarbejderne?
Hvordan får du dem med på dine mål, værdier og ideer?

Krav og grænser
Hvordan fastholder du krav og grænser på en respektfuld måde?
Lærings- og udviklingsprocesser
Hvordan kan du støtte og skabe grundlag for dine medarbejderes udvikling?
Hvilke forskellige metoder og virkemidler kan du benytte dig af som leder i arbejdet med dine medarbejderes udvikling?
Hvordan kan du arbejde med din egen udvikling som leder?

Konflikthåndtering
Hvordan kan du håndtere forskellige konfliktsituationer?
Hvad skal du være opmærksom på i forhold til din egen reaktion i konfliktfyldte situationer?

Metode
Hvordan kan du arbejde med at indkredse og afgrænse ledelsesmæssige problemstillinger?
Hvordan kan du præsentere dine analyser og konklusioner mest effektivt?

Feedback og vanskelige samtaler
Hvad skal du være opmærksom på, når du giver feedback og afholder vanskelige samtaler?

Tid
Hvad bruger jeg min tid på som leder? Hvad giver mest værdi?

 

Kursusprogram

Dag 1:
Kl. 9 – 12.30
Introduktion til uddannelsen.
Her præsenteres du for den lærings- og ledelsesmæssige grundtanke, som uddannelsen er bygget op omkring. Du får også kendskab til de rammer, der er omkring uddannelsen som et fag, der giver merit i forhold til en kompetencegivende uddannelse på akademiniveau.

Kl. 13.15 – 18
Lederroller og ledelsesstil. Om eftermiddagen arbejder vi med, hvordan du som leder vægter forskellige aspekter af lederrollen. Vi ser også på, hvordan din opfattelse af andre har betydning for din måde at lede på? Gennem forskellige cases undersøges effektiviteten af forskellige ledelsesstile, og du får input til bedre at forstå din egen ledelsesstil.

Dag 2:
Kl. 9 – 12.30
Din personlige ledelsesstil
Gennem en introduktion til udviklingsværktøjet Jungiansk Type Index (JTI) arbejder vi med sammenhængen mellem personlighed og lederadfærd. Herigennem opnår du også indsigt i menneskers grundlæggende forskellighed. Det giver dig værktøjer til at styrke din kommunikation gennem forståelse for andres foretrukne måder at kommunikere på?

Kl. 13.15 – 18
Indsigt i egne styrker og udfordringer som leder
Din egen JTI-personprofil giver dig indsigt i, hvad din ledelsesstil og kommunikation bygger på. Med dette afsæt kan du arbejde med målsætning for, hvad du vil have fokus på i din fortsatte udvikling som leder? Dagen slutter med dannelse af netværksgrupper, som benyttes til sparring og udvikling undervejs på kurset.

Dag 3:
Kl. 9 – 12.30
Målrettet ledelseskommunikation. Som leder skal du kunne argumentere og overbevise, bl.a. når du formidler vision, mission og strategi. Vi arbejder med betydningen af kommunikation som ledelsesværktøj, og du får en række værktøjer til at styrke dig i din formidling af ledelsesmæssige beslutninger.

Kl. 13.15 – 18
Forskellige former for motivation og læringspræferencer. Vi arbejder om eftermiddagen med indsigt i forskellige kilder til motivation. Disse har betydning, når du skal formidle budskaber bl.a. for dit valg af metoder og vinkler. Det har også betydning i forhold til din forståelse af, hvad der skal til for at opnå det bedste resultat i forhandlingssituationer.

Dag 4:
Kl. 9 – 12.30
Lederens forskellige samtaler: Som leder indgår du i mange forskellige former for samtaler. Vi arbejder med, hvad der skal til for at skabe en god dialog gennem fokus på spørgeteknik og aktiv lytning. Vi arbejder også med, hvordan du som leder kan give kort, konstruktiv og konkret feedback, og på hvad skal du være opmærksom på, når du modtager feedback fra andre?

Kl. 13.15 – 18:
Assertiv kommunikation og vanskelige samtaler. Her arbejder vi med, hvordan du som leder kan kommunikere klart, anerkendende og respektfuldt. Du får redskaber til at stille krav og fastholde grænser. Gennem øvelser træner vi gennemførelsen af vanskelige samtaler, hvor du skal formidle svære budskaber på en respektfuld måde?

Dag 5:
Kl. 9 – 12.30
Konflikthåndtering: Du vil som leder fra tid til anden stå i konfliktfyldte situationer, hvad enten du selv er en del af konflikten, eller du indgår som mægler. Vi arbejder med indsigt i konflikters grundlæggende natur, så du får en bedre fornemmelse af, hvad der er med til at optrappe og nedtrappe konflikter. Du får også indsigt i din egen reaktion i forbindelse med konflikter

Kl. 13.15 – 18
Konstruktioners betydning i forbindelse med konflikter
Ofte er det parternes forskellige opfattelse af situationen, som ligger til grund for konflikter. Her arbejder vi med, hvordan du kan være mere opmærksom på de forskellige konstruktioner, som er involveret. Vi træner også en særlig form for feedback, som giver dig mulighed for at give en personlig feedback, som opfordrer den anden part til at handle anderledes.

Dag 6:
Kl. 9 – 12.30
Personlig gennemslagskraft: Med fokus på dit kommende eksamensprojekt træner vi præsentationsfærdigheder. Vi arbejder med håndtering af nervøsitet og klarhed i dine budskaber, så du kan opnå størst mulig personlig gennemslagskraft.

Kl. 13.15 – 18
Præsentation af foreløbige problemformuleringer
Her får du mulighed for at præsentere et kort oplæg omkring dit kommende eksamensprojekt. Du får feedback fra de andre deltagere og underviser. Dette danner afsæt for dit videre arbejde med eksamensprojektet.

Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
12 deltagere på 6 dages forløb med 3 moduler á 2 dage koster 273.000 kr.
Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, frugt, te/kaffe, chokolade, materialer, mapper osv.

Pris når kurset holdes hos Jer:
12 deltagere på 6 dages forløb med 3 moduler á 2 dage og eksamen koster 253.000 kr.

Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men vi kan sørge for mapper og kopiere deltagermaterialet for kr. 1.500 pr. kursus.
Udenfor København tillægges transport efter statens alm. takster. Ovenstående priser tillægges moms.

Lokaler:
Vi har lokaler på Pilestræde 61, som ligger 5 minutter fra Nørreport. Kurset kan afholdes i vores lokaler eller i jeres egne lokaler. Kurset kan også arrangeres som internat.

Vi anbefaler at kurset holdes hos os. Vores lokaler er indrettede til disse kurser. Vi har styr på mapper og materialer og det tekniske udstyr. Vi sørger for forplejningen i løbet af dagen med morgenmad, frugt, samt frokost og eftermiddags chokolade.

Kurset har en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Deltagerantal:
Der kan maks. være 16 deltagere på kurset.

Varighed:
3 moduler á 2 dage.
Udover 6 dages fremmøde skal der bruges tid på opgaveskrivning, læsning, eksamens-forberedelser og eksamen.

Undervisere

Claus Dahl

Claus Dahl

Se profil

Morten Overgaard Eskelund

Morten Overgaard Eskelund

Se profil

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
MBK
MBK A/S logo
15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.